jsoup: Java HTML Scrapper - Đánh giá Semalt

jsoup là một kho lưu trữ Java thực thi HTML. Nó được trang bị một API hiệu quả và hiệu quả để thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu, sử dụng các phương thức DOM, CSS và jquery cần thiết.

Với các lập trình viên jsoup và các nhà thiết kế web có thể phát triển tài liệu từ các tệp nguồn web mà không làm biến dạng cấu trúc của các tệp nguồn. Khi đã truy xuất các tệp, với người dùng jsoup có thể cấu hình lại hoặc thiết kế lại toàn bộ thành phần cấu trúc hoặc thành phần thành phần bằng cách thêm hoặc sửa đổi các thành phần hoặc nội dung hoặc cả hai.

Công cụ này được xây dựng với sự linh hoạt rộng rãi để cung cấp giao diện lập trình linh hoạt và chuẩn cho người dùng trong phạm vi rộng lớn của môi trường web và ứng dụng. Điều này cung cấp cho người dùng của nó quyền truy cập cần thiết để thay đổi, xóa hoặc thêm các thành phần vào các dẫn xuất của họ.

jsoup có thể giải mã và phân rã dữ liệu thành các thành phần nhỏ hơn để dễ dàng dịch sang các định dạng khác. Dữ liệu đầu vào được khai thác dưới dạng một tiến trình thuật toán bao gồm một mã các hướng dẫn được xây dựng trong cây tập hợp hoặc dẫn xuất. Nó được xây dựng để hiểu và tích hợp các thành phần HTML sao cho nó có thể truy xuất các thành phần tệp với tính linh hoạt như vậy tùy thuộc vào cấu trúc mã hóa. Làm thế nào nó làm điều này? Nó thu thập dữ liệu và xóa toàn bộ trang web để truy cập và mẫu để thu thập dữ liệu. Nếu có thể dẫn xuất dữ liệu, nó sẽ tiến hành bằng cách:

Điều hướng và phân tích cây phân tích từ mức cao nhất thông qua cấu trúc cấu hình đến mức thấp nhất xem xét mọi thành phần dữ liệu. Cách tiếp cận này được gọi là phương pháp phân tích cú pháp từ trên xuống.

Quét dữ liệu từ mức thấp nhất của cấu trúc, phân tích mọi thành phần dữ liệu, thông qua các thành phần trung gian đến đỉnh của phân tích cú pháp hoặc cây dẫn xuất.

jsoup là một giải pháp hiệu quả trải qua nhiều hoạt động phức tạp trong vài giây vì thiết kế tiên tiến của nó. Quá trình này thường bao gồm một chuỗi ba giai đoạn cơ bản từ:

1. Phân mảnh các ký tự và dữ liệu được trích xuất thành các gói đơn giản nhỏ hơn và phân tích các bit của các ký tự và dữ liệu cần tạo.

2. Một diễn giải có thể được đọc và biên dịch bởi ngôn ngữ máy có khả năng đưa các yếu tố dữ liệu theo thứ tự ưu tiên và có thể được sử dụng để sản xuất

3. Biểu thức điện tử tạo thành các mẩu thông tin có cấu hình, giá trị và mức độ phù hợp với người dùng.

jsoup tương thích và có thể thực thi một cấu trúc rộng lớn của các tập lệnh HTML, giao diện ngôn ngữ, chương trình và kiểu tài liệu bao gồm các yêu cầu HTML5 của WhatWG. Chúng có khả năng giải quyết các cấu trúc HTML như nhau cho cùng một Mô hình Đối tượng Tài liệu như các ứng dụng phần mềm web được sử dụng để trích xuất, điều hướng và trình bày dữ liệu và tài nguyên thông tin trên World Wide Web.

jsoup có khả năng:

  • cạo và phân tích HTML từ một URL, tệp hoặc chuỗi
  • định vị và trích xuất dữ liệu, sử dụng bộ chọn DOM traversal hoặc CSS
  • nâng cao các yếu tố, thuộc tính và văn bản HTML
  • xóa nội dung do người dùng gửi vào danh sách trắng an toàn để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS
  • cung cấp một HTML gọn gàng

Phần mềm được xây dựng để giải quyết tất cả các loại HTML không phân biệt cấu hình: từ nguyên sơ và xác thực, đến canh thẻ không hợp lệ: jsoup sẽ tạo cấu trúc phân tích cú pháp mong muốn.

send email